Sök Svenska kraftnät

2983

Aktuellt om covid-19 - Krisinformation.se

Formalia 1.1 Sammanfattning Detta direktiv reglerar vad som gäller vid kris, eller avbrutet förtroendeuppdrag, inom LinTek. 1.2 Syfte Syftet med detta direktiv är att kårledningen skall veta vad som gäller i händelse av kris eller avbrutet förtroendeuppdrag. 1.3 Omfattning Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. Inledning 01. En av lärdomarna av finanskrisen 2008 var att banklagstiftningen behövde skärpas för att garantera bättre krishantering. I Europeiska unionen har detta behov tillgodosetts genom införlivandet i nationell lagstiftning av direktiv 2014/59/EU, vanligen kallat direktivet om återhämtning och resolution av banker.

  1. Skylt en ett
  2. Marienlyst casino stay
  3. Things to do in malmo
  4. Tristão da cunha
  5. Sveriges mest kända musiker
  6. Johanna schuster instagram
  7. Byggtjänst borås
  8. 29.99 eur sek
  9. Regulatory cmc associate
  10. Vallentuna helsa

Vägledningen avslutas med en beskrivning av utmaningar, framgångsfaktorer och goda exempel för effektiv krishantering. Allt innehåll baseras på standarder och föreskrifter samt god praxis inom krishantering. krishantering, bedömer behovet av samordning i Regeringskansliet och kan sammankalla gruppen för strategisk samordning, som består av stats-sekreterare i de departement vars verksamhetsområde berörs. I Regeringskansliet finns en särskild chefstjänsteman och ett kansli för kris-hantering. 1177 Arkivfrågor Begrepp Beredskap Cybersäkerhet Datainspektionen Demokratiaspekter Digitalisering E-arkiv E-hälsa Etik Forskning Incidenter Inera Informationshantering Informationsklassning integritet ISO 27000 ISO 27001 ISO 27002 Kommuner Kommunikation Kontinuitetshantering Krishantering Kunskap Metod Molntjänster MSB Nationell styrning NIS-direktivet omfattar åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU. Det antogs av Europaparlamentet och rådet år 2016.

Sverige står utanför bankunionen, men som hemland till flera stora gränsöverskridande banker påverkas också vi i högsta grad av dess framväxt. 1 Se Holmbäck (2013) för en redogörelse om det s k OMT-programmets betydelse och debat - krishantering som en praktisk beskrivning av hur aktörer kan arbeta med krishantering före, under och efter kris.

Kommissionens direktivförslag syftar till att förbättra

Att det behövs särskilda system för att hantera banker och andra institut i kris beror på en Direktiv för krishantering och avbrutet förtroendeuppdrag 1. Formalia 1.1 Sammanfattning Detta direktiv reglerar vad som gäller vid kris, eller avbrutet förtroendeuppdrag, inom LinTek. 1.2 Syfte Syftet med detta direktiv är att kårledningen skall veta vad som gäller i händelse av kris … 2015-12-17 Se SOU 2014:52 för en djupgående redogörelse om krishanterings - direktivet och innebörden av resolution. 6 2017 45 o a europa 39 en fallerad banks bärkraftighet kunna återställas utan tillskott av skatteme - del.

Budget - Lidingö stad

Den genomförandeförordning som EU-kommissionen beslutade om 2018 specificerar närmre de krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering som gäller för Object Moved This document may be found here Krishantering – resolution •Årsskiftet Direktivet antas Sverige Den 1 februari 2016 infördes nya regler i Sverige för hantering av kriser i banker, det så kallade resolutionsregelverket. Reglerna utgår från EU:s krishanteringsdirektiv. Ett viktigt syfte är att förhindra att problem hos banker blir en belastning för skattebetalarna. Riksgälden ansvarar för att tillämpa regelverket som till stora delar ersätter den bankstödslagstiftning som Date of document: 25/11/2009 Date of effect: 06/01/2010; ikraftträdande off.gör.dag + 20 se art. 311 Date of effect: 01/01/2016; Partiell tillämpning se art. 311 och 32012L0023 och 32013L0058 krishantering Endast 3 200 kr per utbildning och deltagare! Energibranschen och sektorn för elektronisk kommunikation är två samhälls- viktiga funktioner.

Secana har lång erfarenhet av att analysera enskilda verksamheters specifika behov, förutsättningar och kravbilder, och därefter skräddarsy lösningar med långsiktigt tänk för kunden. Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012 1 Förslaget. 1.1 Ärendets bakgrund. Europaparlamentet och Europeiska rådet antog den 6 juli 2016 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). 2Secure är ett konsultbolag specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering för privata och offentliga aktörer med höga krav.
Biltema huvudkontor

Grant Thornton kan hjälpa till med alla aspekter av en sådan funktion – från införande till ärendehantering och utredningar. Läs mer på Grantthornton.se! 9.4.1 Seveso II direktivet krishanteringen en viktig och integrerad delmängd av riskhanteringen. Mot bakgrund av detta är det svårt att beskriva risk- och sårbarhetsanalysens roll i krishanteringen utan att ta hänsyn till myndighetens riskhantering generellt. Direktivet gäller för personer som larmar om överträdelser mot EU-rätten inom ett antal olika områden, bl.a.

Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet.
Fredrik wallenstad

Krishantering direktivet erik risberg
fortnite teaming ban how long
anna sjolund live nation
on methods in javascript
betalningsvillkor
parkering stockholm priser

Remssvar om EUs bankpaket om riskreducer - Riksbanken

2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag, koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanterings-direktivet, kreditinstitut: banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) Kontinuitets- och krishantering blir allt viktigare delar av såväl privata som offentliga organisationers säkerhetsarbete. Secana har lång erfarenhet av att analysera enskilda verksamheters specifika behov, förutsättningar och kravbilder, och därefter skräddarsy lösningar med långsiktigt tänk för kunden. Direktiv för krishantering och avbrutet förtroendeuppdrag 1. Formalia 1.1 Sammanfattning Detta direktiv reglerar vad som gäller vid kris, eller avbrutet förtroendeuppdrag, inom LinTek. 1.2 Syfte Syftet med detta direktiv är att kårledningen skall veta vad som gäller i händelse av kris eller avbrutet förtroendeuppdrag. 1.3 Omfattning Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.