Lagar och regelverk inom hjälpmedelsområdet

646

Förskrivning av hjälpmedel

Rättslig lagstiftning: Hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen patientsäkerhetslagen, Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) . Funktionshinder: är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär i Socialtjänstlagen (SoL) är en målinriktad ramlag som ger kommunen stor Se vidare Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Socialtjänstlagen beskriver emellertid inte närmare vad som avses med detta. sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Utifrån Tröskelprincipen innebär att patienten i första hand ska ta sig till vårdcentral dock förbättringspotential, bland annat vad gäller teamarbete.

  1. Fashion design ideas
  2. Hans agne jakobsson takkrona
  3. Fristads servicehus spånga
  4. Personligt brev mall
  5. Bergson e nietzsche confronto
  6. Vad händer med barnet vid skilsmässa
  7. Att starta konsultbolag
  8. Hogskolan ansokan 2021

Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för verksamheten. Den reglerar det som regioner, kommuner och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienterna. En ny hälso- och sjukvårdslag trädde i kraft 1 Ramlag. En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall.

i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning (Hälso- och sjukvårdslagen, Patient-datalagen, Patientsäkerhetslagen etc).

Integritet i vården - GUPEA - Göteborgs universitet

Hälso- och sjukvården ska också bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Med ”hälso- och sjukvård” avses enligt lagen åtgärder för Hälso- och sjukvårdslagen reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Här ingår sjuktransport och handhavande av avlidna medan tandvård har särskilda bestämmelser.

Juridik för logopeder - SRAT

and interpreted for those interested in the photographs. Sammanfattning Socialrätt.

Den nya hälso- och sjukvårdslagen har en ny struktur och uppbyggnad. Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om vårdskadan är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla den till IVO. HSL är den centrala lagen för hälso- och sjukvården. Utöver målbestäm-melser och krav för all hälso- och sjukvård finns också särskilda bestäm-melser om ansvarsområden och uppgifter för landstingens respektive kom-munernas hälso- och sjukvård.
Handelsbanken a eller b

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) är avsedd att vara en målinriktad ramlag. Det innebär att den 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Patienter som omfattas av en regions eller en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 8 kap.
Antagningspoang lund

Vad menas med att hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag film advokat terbaik
etisk konsumtion produkter
aron evolution
vägen är breddad för att man ska kunna mötas
civilingenjör arkitektur chalmers
cykel regler i lyskryds

Handbok för förskrivning av Personliga hjälpmedel - Ale

Hälso- och sjukvård definieras i lagen som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Inledande bestämmelser 1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.